Houweling

zoekvenster sluiten

Houweling haalt drie ISO-certificaten

Een mooie mijlpaal: we hebben drie ISO-keurmerken gehaald. Een geslaagde audit heeft aangetoond dat de Houweling Groep voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen. En daar zijn we trots op!

Drie certificaten

We willen groeien in professionaliteit en kwaliteit, daarom zijn we het traject ingegaan om de volgende drie ISO-certificeringen te behalen:

  • ISO 9001: Kwaliteitsmanagementsystemen: Met onze certificatie voor deze norm laten we zien dat we de belangrijkste bedrijfsprocessen in kaart gebracht en gecontroleerd hebben. Het continu verbeteren van de kwaliteit staat centraal in het toepassen van ISO 9001. Doordat medewerkers de processen goed leren kennen, raken zij steeds meer bewust van het gevolg van hun handelingen. Dit verhoogt de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de organisatie en de producten.
  • ISO 14001: Milieumanagementsystemen: Met onze certificatie voor deze norm laten we zien dat we een milieumanagementsysteem hanteren en zo de milieuveiligheid borgen. We besteden structureel aandacht aan het milieu in de bedrijfsvoering. Het managementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van milieuprestaties.
  • ISO 45001: Gezond & Veilig werken: Deze norm laat zien dat we voldoen aan de wettelijke verplichting om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. We voeren een beleid dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

 

“Het behalen van deze certificaten is voor de Houweling Groep de bevestiging dat we de processen rond onze dienstverlening ook daadwerkelijk goed hebben georganiseerd en klaar zijn voor verdere groei.”

Hans Fransen, QSHE Manager

Kwaliteit blijven leveren

Er zijn audits op locatie gehouden, ons beleid en maatregelen zijn beoordeeld en medewerkers zijn uitgebreid geïnterviewd. Hans Fransen, QSHE Manager: ‘We gaan er alles aan doen om deze certificeringen te behouden. Elk jaar vinden er interne en externe audits plaats, zodat we onszelf constant verbeteren en kwaliteit kunnen blijven leveren’.

In English

In January 2019, the Houweling Groep achieved three ISO quality marks. A successful audit has shown that we meet the quality standards.

Three certificates

We want to grow in professionalism and quality, that's why we went into the process to achieve the following three ISO certifications:

  1. ISO 9001: Quality management systems: With our certification for this standard we show that we have mapped and checked the most important business processes. The continuous improvement of quality is central to the application of ISO 9001. Employees get to know the processes well. As a result, they become increasingly aware of the consequences of their actions. This increases the quality and reliability of the organization and the products.
  2. ISO 14001: Environmental management systems: With this certification we show that we use an environmental management system and thus guarantee environmental safety. We pay structural attention to the environment in business operations. The management system focuses on managing and improving environmental performance.
  3. ISO 45001: Healthy & Safe working: This standard shows that we meet the legal obligation to take care of the safety and health of employees. We conduct a policy that pointed at realizing optimal working conditions.

"Obtaining these certificates is the confirmation for the Houweling Group that we have actually organized the processes surrounding our service. We are ready for further growth."

Hans Fransen, QSHE Manager

Delivering quality

Audits were held on location, our policies and measures were assessed and employees were extensively interviewed. Hans Fransen, QSHE: ''We are proud of this achievement and we will do everything we can to keep the certifications. Internal and external audits take place every year. This way we can constantly improve ourselves and continue to deliver quality.''

Houweling haalt drie ISO-certificaten